fbpx

Regulamin Salonów

Regulamin korzystania z usług Salonów Black Cat Beauty & Spa

§1

Klienci Salonów Black Cat Beauty & Spa (nazwa skrócona używana dalej: Salon) są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty Salonu oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§2

1. Salon Black Cat Beauty & SPA Grochów mieści się przy ulicy Wiatracznej 15 lok. U2, 04-364 Warszawa. Wejście do Salonu znajduje się od ul. Wiatracznej. Godziny otwarcia salonu od poniedziałku do piątku od 9:00 do 21:00 w soboty od 9:00 do 17:00. Kontakt z Salonem jest możliwy drogą telefoniczną pod nr tel: 570 636 476.
2. Salon Black Cat Beauty & SPA Praga Północ mieści się przy ulicy Targowej 59 lok. 1, 03-729 Warszawa. Wejście do Salonu znajduje się od ul. Kłopotowskiego. Godziny otwarcia salonu od poniedziałku do piątku od 9:00 do 21:00 w soboty od 9:00 do 17:00. Kontakt z Salonem jest możliwy drogą telefoniczną pod nr tel: 570 636 258.
3. Salon Black Cat Beauty & SPA Targówek mieści się przy ulicy Krasnobrodzkiej 11, 03-214 Warszawa. Wejście do Salonu znajduje się obok drogerii Natura. Godziny otwarcia salonu od poniedziałku do piątku od 9:00 do 21:00 w soboty od 9:00 do 17:00. Kontakt z Salonem jest możliwy drogą telefoniczną pod nr tel: 511 174 674.
4. Do salonów można kontaktować się drogą mailową salon@blackcatbeauty.pl lub przez media społecznościowe (https://web.facebook.com/blackcatbeautyandspa/).

§3

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, myciu, suszeniu a następnie sterylizacji w autoklawie. Klient otrzymuje osobisty, jednorazowy zestaw sanitarny, niezbędny do przeprowadzenia zabiegu. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

§4

Każdy Klient przed wykonaniem zabiegu kosmetycznego zostaje przez obsługujący personel zapoznany z przeciwwskazaniami i wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy ustnie, bądź pisemnie potwierdzi brak przeciwwskazań, zabieg ten może zostać wykonany. Klient Salonu w zależności od przeprowadzonego zabiegu proszony jest o wypełnienie ankiety Klienta. Przed wykonaniem zabiegu Klienci mają obowiązek powiadomienia pracownika gabinetu o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania do przeprowadzenia danego zabiegu kosmetycznego.

§5

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. Spóźnienia dłuższe niż 15 minut mogą skutkować odwołaniem zabiegu lub skróceniem czasu trwania zabiegu na niekorzyść klienta. Każdy zabieg ma określony czas trwania, dlatego spóźnienie nie gwarantuje wykonania pełnego zabiegu co działa na niekorzyść Klienta. W przypadku spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność wykonania zabiegu na jaki pozwoli czas. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 15 min) Klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustalenie nowego terminu.

§6

Klient w momencie rezerwacji musi mieć na uwadze, że do zabiegu pierwotnego, mogą towarzyszyć zabiegi dodatkowe na które przeznaczony jest dodatkowy czas. W momencie rezerwacji wizyty np. na manicure hybrydowy musi poinformować o konieczności zdjęcia posiadanego lakieru na paznokciach na co przeznaczony jest dodatkowy czas.

§7

W Salonie wykonywane są zabiegi na profesjonalnych preparatach i kosmetykach. Nie używamy preparatów, kosmetyków i innych, przyniesionych przez Klienta.

§8

Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez system rezerwacji salonu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanym ?RODO?). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.

§9

Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta/Klientki. O wszystkich cenach Klientka/Klient jest informowana przed zabiegiem.

§10

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

§11

Klient jak i osoby towarzyszące w tym dzieci, ponoszą odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź
zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

§12

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

§13

Klient otrzymuje powiadomienie SMS lub telefoniczne o planowanym terminie wizyty. Możliwe jest telefoniczne, mailowe oraz przez system rezerwacji booksy umówienie terminu wizyty. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub wysłany sms na numer: 570 636 476, 570 636 258, 511 174 674 i z tego nr wysłany SMS potwierdzający. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub SMS należy przesłać e-mail na adres: salon@blackcatbeauty.pl lub zgłosić się osobiście.

§14

Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji terminów zabiegów.

§15

Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).

§16

Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji gabinetu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Tego typu reklamacje muszą zawierać opisane objawy oraz dokumentację fotograficzną. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (fakturę, potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru). Rozpatrywane będą reklamacje, które zostały złożone do 72 godzin po zabiegu.

§17

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.

§18

Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników
gabinetu.

§19

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

§20

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu
i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i gabinet kosmetyczny.

§21

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

-->